Apoteksmonopolet

Apoteksutredningen – djurmedicin

Utöver det särskilt anordnade mötet med apoteksutredningen och dess av regeringen utsedda utredare, Sofia Wallström, så var Zoorf inbjudna till ytterligare ett samrådsmöte på socialdepartementet den 13 juni i Stockholm. Ett 30-tal organisationer och myndigheter med intresse i apoteksutredningens arbete med betänkande vad gäller djurmediciner, fanns på plats.

Förbättrad tillgänglighet

För Zoorfs och branschens del är det ju uteslutande de receptfria läkemedellen som är av intresse. Avgörande för hela utredningen och även de som närvarade vid detta möte, är att målsättningen om förbättrad tillgänglighet av djurmediciner måste säkerställas. I det ligger bl.a. ett önskemål om försäljning av vissa receptfria läkemedel – på andra ställen än öppenvårdsapotek.

Antibiotika

En viktig punkt som kom upp är problemet med eventuellt ökad spridning av antibiotika, och nödvändigheten att minimera riskerna för ökad resistens. Sverige har idag lägst antibiotikaanvändning inom EU, (både human/och animalsidan)

Veterinärer inom övriga EU har idag stor del av sin utkomst från försäljning av läkemedel, vilket riskerar att påskynda en ökad spridning av antibiotika. I Sverige får idag djurläkemedel inte säljas i Sverige av veterinärkåren, varken receptbelagda eller receptfria preparat.

Zoobutiker med veterinär

Jordbruksverket uttryckte en oro över att veterinärer ”in house” i zoo- butiker skulle riskera att komma i en “beroendeställning”, som skulle kunna utgöra ett problem vid försäljning.

Viktigt att tillgängliggörandet inte öppnar upp för att tjäna pengar, replikerade veterinärförbundet.

Läkemedelsverket

kommissionen kommer att lämna ett nytt övergripande förslag (läkemedelsdirektiv) innan 2013 års utgång.

Det förekommer en mycket stor användning av humanläkemedel till sällskapsdjur, vilket är ett stort problem i synnerhet för hund och katt.

LIF – (läkemedelsindustri föreningen) påtalade att deras medlemmar (läkemedelsföretag), ser det som naturligt att produkter som avmaskningsmedel, fästingmedel etc. ska få en helt annan tillgänglighet än i dag, och självklart via zoobutiker.

 

apoteksutredningen