Kurser & utbildningar

I strävan att öka tillgängligheten på kursutbudet har Zoorf startat ett samarbete med Lärande i Sverige, som har en modern pedagogisk utbildningsplattform. Kortfattad broshyr om upplägget finns nu att ladda ner! Lärande – ZooRF 2017.
2015 presenterades ett nytt kursupplägg för L80 utbildningarna. Vi har lyssnat in branschen och anpassat kommande utbildningar efter dess önskemål om ökad Kunskap – Kvalité – Tillgänglighet! Det är fler kurser på fler orter. Man påbörjar kursen på distans och examineras på plats när man träffas under föreläsningsdagen. Det betyder att man träffas en dag i stället för två som tidigare.

Upplägg

Kursstart och inlämningsuppgift med stöd från våra experter (distans) Föreläsningsdag med våra experter, workshop och praktiska inslag samt examination (en dag på plats) Om man inte klarar examinationen på plats så får man en kompletterande hemuppgift att slutföra för att bli godkänd, även här med stöd från våra experter.
I samband med kursstart får man kurskompendium, gällande bestämmelser och lista på fördjupningslitteratur.


Kursstart

På distans genomför man ett pre-test för att både deltagaren, kursledning och föreläsare ska kunna bedöma nivån på förkunskaperna. Testet besvaras i samband med kursanmälan. Deltagaren får 2-3 veckor på sig att ta del av materialet och besvara en inlämningsuppgift i form av ett par större, öppna frågor. Exempel kan vara att deltagaren ska göra en egen hygienplan och skriva ett faktablad till ett djur som ska överlåtas.
Utöver inläsningsmaterialet kommer deltagaren under denna tidsperiod ha tillgång till föreläsare och kurskamrater interaktivt för att få stöd och utveckla kunskaper och färdigheter inom området.


Föreläsning

Under föreläsningsdagen fokuserar våra föreläsare på att gå igenom moment som anses vara mer komplicerade och sådant som med fördel förtydligas genom en föreläsning. I slutet på dagen diskuterar man gruppvis och prövar sina kunskaper i workshop-form. Innehållet i workshoparna presenteras under ledning av föreläsarna. Föreläsningsdagen avslutas med den sista delen i examinationen, ett skriftligt multiple choice prov.


Examination

Man examineras genom:
• Inlämningsuppgiften
• Workshop och gruppdiskussion
• Multiple-choice prov


Tidsplan

• Kursstart
• Inläsning av material (2 h)
• Inlämningsuppgift och frågor (6 h)
• Föreläsningar (6 h)
• Workshop (2 h)
• Skriftligt prov (1 h)


Kvalitetssäkring

Det nya upplägget stödjer sig mot modern forskning om kvalitativ inlärning. Syftet är att förmedla och säkerställa att kunskapen tas ut i branschen på ett bra och riktigt sätt.
Vidare så har man expertrådet att luta sig mot under och efter utbildningstiden, allt för att stärka kunskapen och möjligheten till att rådfråga i sak.

Allmän info L80

ZooRFs utbildning/kurser, riktar sig i första hand till zoofackhandlare och grossister – men är även öppen för andra intresserade, ex. djurskyddsinspektörer och veterinärer. Erhållna meriter är personliga.
ZooRFs utbildning ansluter sig primärt till Jordbruksverkets krav på utbildning (L80) för alla som yrkesmässigt eller i större omfattning saluför sällskaps- eller hobbydjur (undantag hund och katt). Grundkursen samt varje kurs som behandlar olika djurgrupper är i förväg godkända av SJV.
Kursen i ekonomi och marknadsföring är inget myndighetskrav. För ytterligare info www.sjv.se

ZOORF:s L80 utbildning delas in i 5 olika moment.
• Grundkurs
• Hardjur och gnagare
• Akvaristik och groddjur
• Burfåglar
• Terrastik – Reptiler


Grundkurs

En obligatorisk kurs för alla som saluför levande djur. Kursen ger grundläggande kunskaper i zoologi, etologi, näringslära, genetik, smittskydd samt lagar, förordningar och författningar. Ett diplom och intyg utfärdas när kursdeltagaren har genomgått kursen med godkänt resultat.


Djurgrupper

Förkunskapskrav: intyg från grundkursen.
Kurserna ger fördjupade kunskaper om de resp. djurgrupp.
Utbildningarna omfattar taxonomi, anatomi och fysiologi, ekologi, etologi och näringslära samt reproduktion, sjukdomar och införselbestämmelser. Inom respektive område får kursdeltagarna allmänna kunskaper om djurslaget och särskilda kunskaper om de i handeln vanligast förekommande arterna av detta djurslag.

Ett diplom och intyg utfärdas när kursdeltagaren har genomgått kursen med godkänt resultat. En person, som med godkänt resultat genomgått samtliga delmoment, ska på sikt kunna ansöka om certifiering hos ZOORF. Detta som ett led i att kvalitetssäkra ZOORF:s auktorisation ges endast till en person, som är verksam inom branschen.


Grönt Kort

Interaktivt kunskapsprov som du gör via weben. Behandlar alla vanligt förekommande frågor som uppkommer i det dagliga arbetet i en zoofackhandel. Lämpligt för att uppdatera personalens kunskap eller som slutprov inom skolutbildning.

Provet anmäls, betalas och administreras helt digitalt. Eleven får 3 försök att klara provet och vid godkänt resultat skickas diplom för Grönt Kort som är en värdehandling både i butiken och t.ex som bilaga när man söker jobb inom zoobranschen.

© 2017: Zoobranschens Riksförbund