Kurser & utbildningar

I strävan att öka tillgängligheten på kursutbudet har Zoorf startat ett samarbete med Lärande Partner, som har en modern pedagogisk utbildningsplattform. Kortfattad broschyr om upplägget finns nu att ladda ner.
Man påbörjar kursen på distans med ett hjälp av ett inläsningsmaterial och en inlämningsuppgift och examineras på plats när man träffas under föreläsningsdagen.

Upplägg

Kursstart och inlämningsuppgift med stöd från våra experter (distans) Föreläsningsdag med våra experter, workshop och praktiska inslag samt examination (en dag på plats) Om man inte klarar examinationen på plats så får man en kompletterande hemuppgift att slutföra för att bli godkänd, även här med stöd från våra experter.
I samband med kursstart får man kurskompendium, gällande bestämmelser och lista på fördjupningslitteratur.


Kursstart

På distans genomför man en inlämningsuppgift, i form av ett par större öppna frågor, för att både deltagaren, kursledning och föreläsare ska kunna bedöma nivån på förkunskaperna.. Exempel kan vara att deltagaren ska göra en egen hygienplan och skriva ett faktablad till ett djur som ska överlåtas.
Utöver inläsningsmaterialet kommer deltagaren under denna tidsperiod ha tillgång till föreläsare och kurskamrater interaktivt för att få stöd och utveckla kunskaper och färdigheter inom området


Föreläsning

Under föreläsningsdagen fokuserar våra föreläsare på att gå igenom moment som anses vara mer komplicerade och sådant som med fördel förtydligas genom en föreläsning. I slutet på dagen diskuterar man gruppvis och prövar sina kunskaper i workshop-form. Innehållet i workshoparna presenteras under ledning av föreläsarna. Föreläsningsdagen avslutas med den sista delen i examinationen, ett skriftligt multiple choice prov.


Examination

Man examineras genom:
• Inlämningsuppgiften
• Workshop och gruppdiskussion
• Multiple-choice prov


Tidsplan

• Kursstart
• Inläsning av material (2 h)
• Inlämningsuppgift och frågor (6 h)
• Föreläsningar (6 h)
• Workshop (2 h)
• Skriftligt prov (1 h)


Kvalitetssäkring

Det nya upplägget stödjer sig mot modern forskning om kvalitativ inlärning. Syftet är att förmedla och säkerställa att kunskapen tas ut i branschen på ett bra och riktigt sätt. Vidare så har man expertrådet att luta sig mot under och efter utbildningstiden, allt för att stärka kunskapen och möjligheten till att rådfråga i sak

Allmän info L80

ZooRFs utbildning/kurser, riktar sig i första hand till zoofackhandlare, grossister, djurskyddsinspektörer, veterinärer och lärare (NB) men även uppfödare, hobbyister och andra intresserade är välkomna att gå kurserna. Erhållna meriter är personliga.
Utbildning ansluter sig primärt till Jordbruksverkets krav på utbildning (L80) för alla som yrkesmässigt eller i större omfattning saluför sällskaps- eller hobbydjur (undantag hund och katt). Grundkursen samt varje kurs som behandlar olika djurgrupper är i förväg godkända av SJV.
För ytterligare info www.sjv.se

Utbildningen delas in i 5 olika moment.
• Grundkurs
• Hardjur och gnagare
• Akvaristik och groddjur
• Burfåglar
• Terrastik – Reptiler


Grundkurs

En obligatorisk kurs för alla som saluför levande djur. Kursen ger grundläggande kunskaper i zoologi, etologi, näringslära, genetik, smittskydd samt lagar, förordningar och författningar. Ett certifikat utfärdas när kursdeltagaren har genomgått kursen med godkänt resultat.


Djurgrupper

Förkunskapskrav: intyg från grundkursen alt. anmälan till grundkurs är gjord Kurserna ger fördjupade kunskaper om de resp. djurgrupp.
Utbildningarna omfattar taxonomi, anatomi och fysiologi, ekologi, etologi och näringslära samt reproduktion, sjukdomar och införselbestämmelser. Inom respektive område får kursdeltagarna allmänna kunskaper om djurslaget och särskilda kunskaper om de i handeln vanligast förekommande arterna av detta djurslag. Ett certifikat utfärdas när kursdeltagaren har genomgått kursen med godkänt resultat.
Grönt Kort

Interaktivt kunskapsprov som du gör via weben. Behandlar alla vanligt förekommande frågor som uppkommer i det dagliga arbetet i en zoofackhandel. Lämpligt för att uppdatera personalens kunskap eller som slutprov inom skolutbildning.

Provet anmäls, betalas och administreras helt digitalt. Eleven får 3 försök att klara provet och vid godkänt resultat skickas diplom för Grönt Kort som är en värdehandling både i butiken och t.ex som bilaga när man söker jobb inom zoobranschen.

© 2017: Zoobranschens Riksförbund