Verksamhet

Byt språk:

Kortfattad beskrivning av verksamheten!

Zoobranschens Riksförbund – förkortat ZOORF grundades 1975, och är en intresse- organisation för alla yrkesverksamma inom svensk zoologisk fackhandel, detaljister (såväl traditionella zooaffärer som tillbehörsbutiker), grossister, tillverkare och skolor. ZOORF organiserar i dagsläget drygt 380 av dessa. Genom att fungera som en koordinerande informationskanal, kan vi ge bistånd och hjälp till gagn för branschen, myndigheter och andra intressenter. ZOORF drivs utan eget vinstintresse och är helt fristående från olika former av affärskedjor.

Bland medlemmarna finns både kedjeanslutna butiker och butiker som inte har något ekonomiskt samarbete. Mao, ZOORF arbetar inte med – och har inga synpunkter på – enskilda medlemmars ekonomi eller olika ekonomiska samarbetsformer mellan enskilda butiker. ZOORF är en ideell organisation, utan några politiska förtecken. Det primära målet enligt ZOORF:s stadgar är att, verka för och stärka hemdjurshållningen i Sverige. Stadgarna poängterar även att medlem är skyldig, att följa de etiska, legala och yrkesmässiga krav, som ställs på branschen från myndigheter och allmänhet.

Ett annat viktigt mål är att verka för en seriös och kvalitativ zoofackhandel genom utbildning/kompetensutveckling främst i egen regi. En stor del av denna utbildning är dessutom kopplad till strikta myndighetskrav från bl.a. SJV och den nya djurskyddsmyndigheten. Detta ligger till grund för en ”kvalitetssäkring” som sker genom diplomering/ certifiering av zoofackhandeln.

ZOORF tillämpar förhållandet Ett företag En röst. Bl.a. därför har alla medlemmar samma inflytande inom ZOORF – oavsett företagets storlek eller omsättning. Efter kongressbeslut sommaren 1996 har årsavgiften för våra medlemmar differentierats (baserat på omsättning) detta för att ytterligare stärka branschorganisationen, att konstruktivt kunna arbeta hän mot mål uppsatta av årsmöte och styrelse.

ZOORF:s styrelse representerar idag merparten av branschens segment.

ZOORF var initiativtagare till bildandet av SPTU, (Scandinavian Pet Trade Union – 2000), vilken är en löst sammansatt federation av de befintliga branschorganen i Norge, Danmark och Sverige. Detta för ett gränsöverskridande erfarenhetsutbyte, och samarbete i frågor av gemensamt intresse. En primär ”frukt” av detta är PetScandinavia, en branschtidning som utkommer med 4 nr/år. Upplagan på 3-4 000 ex. sprids till aktörer inom Skandinavisk zoofackhandel, samt myndigheter, media m.fl. Primärt språk – svenska.

ZOORF var också en av initiativtagarna till bildandet av IPAC (International Pet Advesory Council – 1995), som är en internationell federation av branschorganisationer inom zoobranschen. Självfallet är ZOORF även aktiva i Europa, framförallt genom medlemskap i EPO (European Pet Organization, och OFI (Ornamental Fish International). Men vi har även ett  nära samarbete med andra nationella branschorgan i Europa.

 

 

Young boy and a dog