Zoorf och LAER

I strävan att öka tillgängligheten på kursutbudet har Zoorf startat ett samarbete med LAER – ett bolag i anslutning till Lärande i Sverige, med  en modern pedagogisk utbildningsplattform – LAER.
Kortfattad broshyr om upplägget finns nu att ladda ner!
LAER – Zoorf 2016
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Nytt kursupplägg
2015 presenterades ett nytt kursupplägg för L80 utbildningarna. Vi har lyssnat in branschen och anpassat kommande utbildningar efter dess önskemål om ökad Kunskap – Kvalité – Tillgänglighet!
Det blir liksom 2015 fler kurser på fler orter under 2016. Nytt är att man påbörjar kursen på distans och att man examineras på plats när man träffas under föreläsningsdagen. Det betyder att man träffas en dag i stället för två som tidigare.

Upplägg
Upplägget bygger på:

 • Pre-test och inlämningsuppgift med stöd från våra experter (distans)
 • Föreläsningsdag med våra experter, workshop och praktiska inslag samt examination (en dag på plats)
 • Om man inte klarar examinationen på plats så får man en kompletterande hemuppgift att slutföra för att bli godkänd, även här med stöd från våra experter.

I samband med kursstart får man inläsningsmaterial i form av kurskompendium, gällande bestämmelser och lista på rekommenderad fördjupningslitteratur.

 

Pre-test
På distans genomför man ett pre-test för att både deltagaren, kursledning och föreläsare ska kunna bedöma nivån på förkunskaperna. Pre-testet besvaras i samband med kursanmälan.
Deltagaren får 2-3 veckor på sig att ta del av materialet och besvara en inlämningsuppgift i form av ett par större, öppna frågor. Exempel kan vara att deltagaren ska göra en egen hygienplan och skriva ett faktablad till ett djur som ska överlåtas.
Utöver inläsningsmaterialet kommer deltagaren under denna tidsperiod ha tillgång till föreläsare och kurskamrater interaktivt för att få stöd och utveckla kunskaper och färdigheter inom området.

Föreläsningsdag
Under föreläsningsdagen fokuserar våra föreläsare på att gå igenom moment som anses vara mer komplicerade och sådant som med fördel förtydligas genom en föreläsning.
I slutet på dagen diskuterar man gruppvis och prövar sina kunskaper i workshop-form. Innehållet i workshoparna presenteras under ledning av föreläsarna.
Föreläsningsdagen avslutas med den sista delen i examinationen, ett skriftligt multiple choice prov.

Examination
Man examineras genom:

 • Inlämningsuppgiften
 • Workshop och gruppdiskussion
 • Multiple-choice prov

Tidsplan
Pretest
Inläsning av material (2 h)
Arbete med inlämningsuppgift och frågor till föreläsaren (6 h)
Föreläsningar (6 h)
Workshop (2 h)
Skriftligt prov (1 h)

Kvalitetssäkring
Detta nya upplägg stödjer sig mot modern forskning om kvalitativ inlärning. Syftet är att förmedla och säkerställa att kunskapen tas ut i branschen på ett bra och riktigt sätt.
Vidare så har man expertrådet att luta sig mot under och efter utbildningstiden, allt för att stärka kunskapen och möjligheten till att rådfråga i sak.

ALLMÄN INFO FRÅN ZOORF (utbildningskrav L80)
Zoobranschens Riksförbunds utbildning/kurser, riktar sig i första hand till zoofackhandlare och grossister – men är även öppen för andra intresserade, ex. djurskyddsinspektörer och veterinärer. Erhållna meriter är personliga.

ZOORF:s utbildning ansluter sig primärt till Jordbruksverkets krav på utbildning (L80) för alla som yrkesmässigt eller i större omfattning saluför sällskaps- eller hobbydjur (undantag hund och katt). Grundkursen samt varje kurs som behandlar olika djurgrupper är i förväg godkända av SJV. Kursen i ekonomi och marknadsföring är inget myndighetskrav. För ytterligare info www.sjv.se

Förmodligen har flertalet kursdeltagare redan stor kunskap och erfarenhet om skötseln av de djur man saluför. Målsättningen med utbildningen är att ytterligare fördjupa och bredda dessa kunskaper – vilket dessutom gör oss fackhandlare skickligare i vår uppgift att på ett pedagogiskt bra sätt informera våra kunder om djuren och hur de skall skötas. Vi får dessutom ett synnerligen bra forum för kollegiala erfarenhets- och kunskapsutbyten. Allt i akt och mening att höja status/kompetens för den seriösa zoofackhandeln.

Utbildningens upplägg och innehåll…

ZOORF:s L80 utbildning delas in i 5 olika moment.

 1. Grundkurs
 2. Hardjur och gnagare
 3. Akvaristik och groddjur
 4. Burfåglar
 5. Terrastik – Reptiler

ZOORF:s diplom och intyg på genomgången grundkurs. Grundkursen är obligatorisk för alla som saluför levande djur. Kursen ger grundläggande kunskaper i zoologi, etologi, näringslära, genetik, smittskydd samt lagar, förordningar och författningar. Ett diplom och intyg utfärdas när kursdeltagaren har genomgått kursen med godkänt resultat.

ZOORF:s diplomering för de olika djurgrupperna.

Förkunskapskrav: intyg från grundkursen. Kurserna 2 – 6 ger fördjupade kunskaper om de olika djurgrupperna. Ett diplom och intyg utfärdas när kursdeltagaren har genomgått kursen med godkänt resultat.

Målsättning

En person, som med godkänt resultat genomgått samtliga delmoment, ska på sikt kunna ansöka om certifiering hos ZOORF. Detta som ett led i att kvalitetssäkra ZOORF:s auktorisation ges endast till en person, som är verksam inom branschen.

Övrig branschanpassad kompetenshöjning

Zoorf bedriver även annan kursverksamhet för att i akt och mening bidra till ökad kompetens i branschen.

 • Interaktiv kurs ”Grönt Kort”

KURSAVGIFTER (Alla priser ex. moms)

L80 (för § 16-tillstånd, yrkesmässig försäljning av sällskapsdjur i butik)

Grundkurs icke medlem:  8 500 kr
Grundkurs medlem: 6 500 kr
Övriga djurrelaterad kurser: Medlem 6 500 kr, Icke medlem 8 500 kr

Interaktivt kunskapstest (Grönt Kort)

Medlemmar:
Tre försök (60 min) interaktivt kunskapsprov 400 kr (ex. moms)
Påföljande ytterligare tre försök 140 kr (ex. moms)

Icke medlemmar
Tre försök (60 min) interaktivt kunskapsprov 700 kr (ex. moms)
Påföljande ytterligare tre försök 350 kr (ex. moms)

 

 

 

 

forstatiden-trans