Svensk Zoofackhandel

Zoofackhandeln i Sverige representerar allt det som bidrar till glädjen och nyttan med sällskapsdjur. Svensk Zoofackhandel omsätter idag (2013) över två miljarder SEK, av den totala omsättning inom sektorn för sällskapsdjur. Detta motsvarar en årlig ökning om 2-4%. Det som allt väsentligt skiljer dagligvaruhandeln från fackhandeln är servicenivå och kunskap.

Välkommen in i din Zoorfanslutna butik!

 

Allmän utveckling för svensk zoofackhandel

Den gångna perioden har varit mycket positiv för branschen och svensk zoologisk fackhandel har haft en tillväxt med i snitt 2-4 % årligen. Idag (läs 2013) omsätter Zoofackhandeln i Sverige cirka 2,5 miljarder SEK exklusive moms. Räknar man även in Granngården (120 butiker) i ovanstående får man öka på med ca 350 milj. SEK, vilket motsvarar deras omsättning vad gäller zoorelaterade artiklar. Mao skulle då svensk zoologisk fackhandel motsvara närmare 3 miljarder i omsättning exklusive moms. Perioden har karaktäriserats av ”think global act local” och många aktörer, i synnerhet på grossistsidan, har strävat efter att öka sina marknadsandelar genom gränsöverskridande verksamhet inom norden. Enligt ett av de större internationella undersökningsinstituten, så är tillväxten i Sverige fortfarande relativt god. Bl.a. skriver man ”Lucky Sweden”: antalet sällskapsdjur har ökat under många år, och försäljningen av tillbehör har visat en något uppåtgående trend under de senaste åren. Sällskapsdjurssidan har dragit nytta av den starka utvecklingen i den svenska ekonomin under åren fram till trendbrottet 2008, med tillväxtsiffror på mellan 3 och 5 procent. I detta syns även en märkbar konsumtionsökning, något som tydligt kan avläsas på hemdjursägares villighet att spendera mer på sina djur. Som i de flesta länder i Europa, så ser den svenska marknaden en växande medvetenhet hos sällskapsdjursägare när det gäller behoven hos sina fyrbenta vänner. Premiumfoder är starkt efterfrågat liksom vårdprodukter och interaktiva tillbehör.

Ökat intresse för smådjursägande, och förmänskligande

Intresset för smådjur och sällskapsdjur i allmänhet ökar kontinuerligt i landet, och en tydlig trend som man kunnat skönja under den gångna perioden är att hemdjuren får en alltmer central plats i hemmet som familjemedlemmar. Detta gör också att synen på våra sällskapsdjur förändras. Villigheten att spendera mer på kvalitativa varor/produkter, premiumfoder, försäkringar etc. är mycket tydlig. Detta spiller naturligtvis över på zoofackhandeln och generar positiv siffror. Förmänskligande av våra hemdjur (både på gott och ont) är ytterligare en faktor som blivit mycket tydlig från 2005 och framåt. Branschen brukar tala om ”Paris Hilton effekten” där intresset för modeprylar, kläder och accessoarer till våra sällskapsdjur blivit en allt viktigare faktor och som samtidigt driver på tillväxten inom zoologisk fackhandel i Sverige och övriga Västeuropa. De internationella mässorna speglar detta mycket tydligt i det utbud som numera presenteras för våra sällskapsdjur, vilket kan sammanfattas i ett uttryck – ”fashion”. Djurägarna är samtidigt beredda att lägga mera pengar på sina sällskapsdjur, deras välmående och hälsa. Det finns även tydliga signaler på att det kommer allt mer statustänkande och mode i sällskapsdjursbranschen.

Nya statistiska rön

I en nyligen avslutad undersökning 2013, genomförd av Statistiska Centralbyrån i samarbete med bl.a. SKK, framkom ganska anmärkningsvärd statistik vad gäller förändringen av  smådjurens plats i svenska hem mellan 2006 och 2013. Huruvida detta är helt statistiskt säkerställt väljer vi att inte kommentera, men trenden är tydlig när det gäller hållande av smådjur. I synnerhet på burfågelsidan.

>>> Till Rapporten

Djurskydd och lagstiftning

Samtidigt har lagstiftaren spätt på med författning som tidigare endast påverkade den yrkesmässiga handeln med sällskapsdjur, men som nu även reglerar minimikraven på exempelvis burstorlekar för djur som hålls i svenska hem. Att stärka djurskyddet är något som gagnar såväl djur, ägare, som den yrkesmässiga handeln. Men en alltför tung och detaljerad reglering kan dock i förlängningen verka menligt på människors möjlighet att hålla sällskapsdjur, samt att hålla intresset för hobbyn levande. Detta har varit särskilt tydligt när det gäller burfågelsidan, där trenden fortsatt är att man tappar mark. Regleringen har varit särskilt påtaglig för burfågelhobbyn, vilket gör det allt svårare att hålla exotiska fåglar för sällskap och hobby. Tidigare vanliga fågelslag som finkar och kanariefåglar har i synnerhet tappat i popularitet.

Ett av de viktigaste segmenten

Akvaristiken går enligt detaljistledet fortfarande bra (Sverige), även om signalerna från Europa är att detta segment tenderar att stagnera i spåren av den djupa globala recession som inleddes tidig höst 2008, och som självklart även inverkat på zoofackhandeln. En av anledningarna till stagnation skulle kunna vara ett större motstånd (konsument) att skaffa sig mer kapitalintensiva produkter som exempelvis större teknikkrävande akvarier. Perioden har samtidigt karaktäriserats av ett svagt ökande intresse för saltvattens- akvaristiken, vilket är både på gott och ont då kunskapen för den här ”tekniken” hos såväl konsument som i butiksled fortfarande upplevs som något begränsad.

Vilka smådjur säljer mest/minst

Om man ser till antalet individer så säljs det stora mängder dvärghamstrar. Det djurslag som ser den största ökningen är kaniner, och i synnerhet dvärgkaniner som dvärgvädur och hermelin. En avgörande faktor enligt en branschföreträdare är dock tillgången, som på senare tid har blivit lite av ett problem. Intresset för kaniner och marsvin är säsongsbetonat (april-juni/nov-dec), vilket gör att försäljningen under dessa perioder av naturliga skäl blir begränsad till den aktuella tillgången. En anledning som anges är att antalet svenska uppfödare blivit färre, samtidigt som kvaliteten på djuren utomlands anses för dålig, vilket håller importen på en minimal nivå. Ett exempel är Chinchillan som har tappat i popularitet, något som i första hand hänförs till den begränsade tillgången.

Lågkonjunktur, resursproblematik och nya förutsättningar

Förändringen är enligt några företrädare så här långt marginell i spåren av pågående lågkonjunktur. Men även om zoobranschen anses som ganska konjunkturokänslig, så tror flertalet aktörer ändå att vi kommer att drabbas hårdare denna gång än vid tidigare svackor. I övrigt så går utvecklingen i butiksledet mot större försäljningsytor samt tydligare fokus på hund- och kattsegmenten. Branschen ser också en tydlig tendens till koncentration i kedjor, där trenden går mot etableringar i köpcentra och butiker i ”storformatsklassen” med en ständigt ökad bredd och utbud av produkter.

Försäljningen av levande i butiksledet har total sett minskat något, delvis pga av att det är både kostsamt och personalkrävande. Detta till trots väljer flertalet zoobutiker en levande miljö och fortsatt försäljning av hemdjur, men parallellt ökar nu även antalet temabutiker utan djur vilka fokuserar uteslutande på försäljning av foder och tillbehör. Förutom det fortsatt stora antalet fristående butiker, har några starka kedjor formerats på marknaden vilka lyckats öka antalet butiker under sina respektive paraplyer under senare år. En av de dominerande butikskedjorna i Europa har under perioden visat ett allt större intresse av att gå in i Sverige, vilket enligt uppgift skall realiseras under 2009. Den senaste tidens fokus på klimatförändringar och jordens resurser samt de enorma utmaningar detta medför, har bidragit till att branschens aktörer och tillverkare i allt större utsträckning talar om ”sustainability” eller hållbar utveckling vid marknadsföring av zoobranschens produkter. Detta gäller även den ökade insikt och nya behov som den moderna konsumenten uppvisar.

DK