Zoorf verksamhet

Zoobranschens Riksförbund – ZOORF grundades 1975, är en intresse- organisation för alla yrkesverksamma inom svensk zoologisk fackhandel, butiker, grossister, tillverkare och skolor. ZOORF organiserar i dagsläget drygt 250 av dessa.

Genom att fungera som en koordinerande informationskanal, kan vi ge bistånd och hjälp till gagn för branschen, myndigheter och andra intressenter.

Zoorf drivs

  • utan vinstintresse
  • fristående i branschen
  • som en ideell organisation
  • utan politisk koppling

Zoorfs principer

Medlemmarna ska följa de etiska, legala och yrkesmässiga krav, som ställs på branschen från myndigheter och allmänhet.

Vi ska verka för en seriös och kvalitativ zoofackhandel genom utveckling och utbildning av medlemmarnas kompetens.

Utbildningarna ska baseras på myndigheters krav som t.ex SJV och djurskyddet.
Målsättningen är att kvalitetssäkra branschen genom diplomering eller certifiering av medlemsbutikerna.

ZOORF tillämpar förhållandet Ett företag – En röst, därför har alla medlemmar samma inflytande inom ZOORF – oavsett företagets storlek eller omsättning.

ZOORF:s styrelse representerar merparten av branschens segment.

Samverkan

ZOORF var initiativtagare till bildandet av SPTU, (Scandinavian Pet Trade Union – 2000), vilken är en löst sammansatt federation av de befintliga branschorganen i Norge, Danmark och Sverige. Detta för ett gränsöverskridande erfarenhetsutbyte, och samarbete i frågor av gemensamt intresse. En primär ”frukt” av detta är PetScandinavia.

ZOORF var också en av initiativtagarna till bildandet av IPAC (International Pet Advisory Council – 1995), som är en internationell federation av branschorganisationer inom zoobranschen. Självfallet är ZOORF även aktiva i Europa, framförallt genom medlemskap i EPO (European Pet Organization), och OFI (Ornamental Fish International

Zoorfs målsättning

Verka för en stärkt hemdjurshållning.

Representera branschen utåt, och att som enande språkrör föra branschens talan i ärenden som berör gemensamma intressen.

Vidmakthålla goda relationer med myndigheter och berörda organisationer, samt att löpande hålla medlemmar informerade om lagförslag och reglering som påverkar deras yrkesverksverksamhet.

Fungera som kontaktnät för medlemmarna.

Aktivt arbeta för att stärka branschen mot konkurrerande intressen.

Aktivt befrämja internationell samverkan, främst genom samarbetet i Skandinavien inom SPTU (Scandinavian Pet Trade Union), men också genom att ”bygga broar” med systerorganisationer globalt.

Fungera som officiell remissinstans hos myndigheter i de frågor och reglering som berör branschen och i den egenskapen automatiskt ges tillgång till alla nya lagförslag för yttrande.

Medlemsförmåner

Som medlem i ZOORF ingår man i ett nationellt sammanhang för zoologisk fackhandel. Man har också tillgång till en rad medlemsfördelar i form av bra avtal och bättre priser då ZOORF ingår i Butikerna – en organisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 olika branscher. De arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner. Butikerna ingår dessutom i den nationella organisationen Företagarna.

Meny